• Οικογενειακές διαφορές (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφές)
  • Εργατικές διαφορές
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Εταιρείες, Εμπορικές διαφορές
  • Μισθώσεις (επαγγελματικές και κατοικιών)
  • Ακίνητα, κτηματολόγιο, έλεγχοι τίτλων
  • Τροχαία ατυχήματα
  • Κληρονομικές διαφορές
  • Υπαλληλικό – πειθαρχικό δίκαιο
  • Διαφορές συνιδιοκτητών (διαχείριση, κοινόχρηστα κλπ)
  • Ποινικά – διοικητικά
Κλείσιμο

Θα μας βρείτε και στη διεύθυνση Φίλωνος 81, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35, τηλ. 210 4130342, fax: 210 4130342

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Ρίμινι 64, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλέφωνο:
Επικοινωνήστε με την επιχείρηση